Privacy Policy

Adatkezelési tájékoztató ügyfél részére

A személyes adatok védelme rendkívül fontos számunkra, ezért a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük, hogy Önről milyen személyes adatot, milyen célból és jogalappal kezelünk. Az Adatkezelési tájékoztató az Önt megillető jogokat is tartalmazza.

1. Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő: Audeara Europe Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)
Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 1-3. 5. em.
Cégjegyzékszám: 01-09-406221
Adószám: 32092459-2-41
Honlap: https://hu.audeara.com/
Email elérhetőség: hungary@audeara.com

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfatörvény)
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számviteli tv.)
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

3. Fogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

4. Alapelvek

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő alapelveket veszi figyelembe, így a személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság)
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (célhoz kötöttség)
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság)
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság)
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (korlátozott tárolhatóság)
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg)
 7. az Adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (elszámoltathatóság)

5. Adatkezelési tevékenység

a.) kapcsolatfelvétel (honlap)

Adatkezelés célja

Kapcsolat felvétele, kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái

Érdeklődő

Személyes adatok köre

Név, telefonszám, email cím

Adatmegőrzési idő

A kapcsolatfelvételtől számított 1 évig

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

 • tárhelyszolgáltató: Namecheap, Inc. (székhely: 4600 East Washington Street, Suite 305, Phoenix, AZ 85034, USA)
 • levelezési rendszer szolgáltató: Google Ireland Ltd. (székhely: Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írország)

 

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az érdeklődő

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja felvenni Önnel a kapcsolatot


  b.) kapcsolatfelvétel emailben

  Adatkezelés célja

  Kapcsolat felvétele, kapcsolattartás

  Adatkezelés jogalapja

  GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

  Az Érintettek kategóriái

  Érdeklődő

  Személyes adatok köre

  Név, telefonszám, email cím

  Adatmegőrzési idő

  A kapcsolatfelvételt követő 1. év végéig

  Adattovábbítás

  A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

   

  Címzettek

  Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

  • levelezési rendszer szolgáltató: Google Ireland Ltd. (székhely: Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írország)

   

  Adatok forrása

  A személyes adatok forrása az érdeklődő

   

  Adatszolgáltatás módja, következménye

  Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud kapcsolatot felvenni Önnel


  c.) termék viszonteladásával kapcsolatos tájékoztatás kérése („Become a stockist” menüpont)

   

  Adatkezelés célja

  Termékek viszonteladásával kapcsolatos tájékoztatás kérése

  Adatkezelés jogalapja

  GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

  Az Érintettek kategóriái

  Érdeklődő

  Személyes adatok köre

  Név, email cím, vállalat neve

  Adatmegőrzési idő

  A kapcsolatfelvételt követő 1. év végéig

  Adattovábbítás

  A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás történik

  Címzettek

  Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

  • tárhelyszolgáltató: Namecheap, Inc. (székhely: 4600 East Washington Street, Suite 305, Phoenix, AZ 85034, USA)
  • levelezési rendszer szolgáltató: Google Ireland Ltd. (székhely: Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írország)

  Adatok forrása

  A személyes adatok forrása az érdeklődő

   

  Adatszolgáltatás módja, következménye

  Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja a termék viszonteladásával kapcsolatban tájékoztatni


  d.) hírlevél küldése

  Adatkezelés célja

  Hírlevél küldése

  Adatkezelés jogalapja

  GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás

  Az Érintettek kategóriái

  Hírlevélre feliratkozó

  Személyes adatok köre

  Név, email cím

  Adatmegőrzési idő

  A hozzájárulás visszavonásáig vagy a feliratkozásról történő leiratkozás időpontjától számított 30 napig

  Adattovábbítás

  A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás történik

  Címzettek

  Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

  • tárhelyszolgáltató: Namecheap, Inc. (székhely: 4600 East Washington Street, Suite 305, Phoenix, AZ 85034, USA)
  • hírlevélküldő szoftverek:
   • HubSpot, Inc. (székhely: 1 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Írország)
   • Shopify International Ltd. (székhely: 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Írország)

  Adatok forrása

  A személyes adatok forrása a hírlevélre feliratkozó

   

  Adatszolgáltatás módja, következménye

  Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnek hírlevelet küldeni


  e.) számlázás

  Adatkezelés célja

  Számla kiállítása

  Adatkezelés jogalapja

  GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése: Áfatörvény 159. § (1) bekezdése

   

  Az Érintettek kategóriái

  Partner

   

  Személyes adatok köre

  Név, cím, adószám (céges partner esetén)

   

  Adatmegőrzési idő

  Számviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év

   

  Adattovábbítás

  A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

   

  Címzettek

  Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

  • számlázó program a szamlazz.hu üzemeltetője: KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., cégjegyzékszám: 01-09-303201)
  • könyvelő: K + J Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Rákóczi út 66., cégjegyzékszám: 13-09-124347)

  Az Adatkezelő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 10. számú melléklet 1. pontja szerint adatot szolgáltat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részére

   

  Adatok forrása

  A személyes adatok forrása a partner

   

  Adatszolgáltatás módja, következménye

  Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a szükséges adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud a jogszabályban előírt számlázási kötelezettségnek eleget tenni


  f.) szerződéses kapcsolattartás

  Az Adatkezelő a vele szerződött Partnerei (beszállító) esetében a szerződésben rögzített kapcsolattartóján keresztül folytat kommunikációt, és tart fenn üzleti kapcsolatot. 

  Adatkezelés célja

  Az Adatkezelő és a Partner közötti szerződés cél szerinti megvalósításához a kommunikáció fenntartása, és az együttműködés megvalósítása

   

  Adatkezelés jogalapja

  GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: jogos érdek

   

  Az Érintettek kategóriái

  Partner (egyéni vállalkozó, Kft., Bt., Zrt.) munkavállalója, mint kapcsolattartóként kijelölt személy

   

  Személyes adatok köre

  Név, beosztás, telefonszám, email cím

   

  Adatmegőrzési idő

  A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig

   

  Adattovábbítás

  A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

   

  Címzettek

  Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

  • HubSpot, Inc. (székhely: 1 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Írország)

   

  Adatok forrása

  A személyes adatok forrása a Partner kapcsolattartója

   

  Adatszolgáltatás módja, következménye

  Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud egyeztetni a Partnerrel

   


  6. Honlap adatkezelése

  A Honlap sütiket használ.

  A süti (angolul: cookie) egy fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy honlapot meglátogat. A süti egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd minden egyes kérés alkalmával a böngésző visszaküldi ezt a szervernek a kiszolgáló által meghatározott adattartalommal. Ennek az a célja, hogy az Ön által látogatott honlap internetes beállításait elmentse, így ha Ön újra ugyanazt a honlapot keresi fel azonos eszközről, akkor az oldal már emlékezni fog a beállított paraméterekre.

  A süti számtalan funkcióval rendelkezik. Sütit leggyakrabban hirdetések, szolgáltatások személyre szabásához, a honlap forgalmának elemzéséhez használnak.

  A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében süti csak abban az esetben tárolható az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van, azaz elengedhetetlen a honlap működéséhez, ezeket nevezik „szükséges sütiknek”. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön hozzájárulására van szükség. A honlapon aktuálisan használt sütiket a honlapra történő belépéskor felugró ablakban (pop-up ablak) tekintheti meg és állíthatja be.

  A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve Ön megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

  Tekintettel arra, hogy a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem lehet garantálni, hogy Ön képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben. További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól:

  7. Közösségi média

  Az Adatkezelő elérhető az alábbi közösségi oldalakon.

  A közösségi oldal üzemeltetője önálló Adatkezelőnek minősül, az adatkezelésről szóló tájékoztatás a következő linkeken elérhető:

   

  Közösségi oldal:

  Adatkezelő neve:

  Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

  Facebook

  Meta Platforms Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország)

  https://www.facebook.com/privacy/explanation

  LinkedIn

  LinkedIn Corporation (székhely: 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA)

  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  

  Instagram

  Meta Platforms Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország)

  https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav

  Google+ Youtube

  Google LLC (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

  https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=hu

  Az Adatkezelő nem rögzít és nem kezel személyes adatot az adott közösségi oldal felhasználójáról a belső adatbázisában és rendszerében.

  8. Az adatokhoz való hozzáférés

  A személyes adatokhoz az Adatkezelő illetékes munkatársai férhetnek hozzá a szükséges mértékben a feladataik ellátása érdekében.

  9. Adatbiztonsági intézkedések

  Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

  10. Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogok és tartalmuk 

   

  Adatkezeléssel kapcsolatos

  Érintetti jog

   

  Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jog tartalma

  Tájékoztatáshoz való jog

  /GDPR 13-14. cikk/

  Ön jogosult arra, hogy a személyes adatai megszerzésének időpontjában tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Az Adatkezelő olyan további információt is az Ön rendelkezésére bocsát, amelyek a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükségesek, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. Önt tájékoztatni kell továbbá a profilalkotás tényéről és annak következményeiről is.

  Hozzáféréshez való jog

  /GDPR 15. cikk/

  Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő:

  • milyen személyes adatait
  • milyen jogalapon
  • milyen adatkezelési cél miatt
  • mennyi ideig kezeli
  • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait
  • milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem Ön bocsátotta azokat az Adatkezelő rendelkezésére)
  • alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

  Helyesbítéshez való jog

  /GDPR 16. cikk/

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatait helyesbítse vagy a hiányos személyes adatait kiegészítse. Tehát Ön kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét, vagy egyéb elérhetőségét).

  Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

  /GDPR 17. cikk/

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  • a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
  • Ön visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
  • Ön a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen
  • a személyes adatait jogellenesen kezelték
  • a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
  • a személyes adatainak gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  Korlátozáshoz való jog

  /GDPR 18. cikk/

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  • Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát)
  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

  Ön a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).

  Adathordozhatósághoz való jog

  /GDPR 20. cikk/

  Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

  • az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és
  • az adatkezelés automatizált módon történik.

  Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatainak Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

  Tiltakozáshoz való jog

  /GDPR 21. cikk/

  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  Ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatai e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

  Hozzájárulás visszavonásának joga

  /GDPR 7. cikk (3) bekezdés/

  Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt Önt erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.


  11. Legal remedies for Data Subjects relating to data processing, and their content

  Jogorvoslati lehetőség

  A jogorvoslati lehetőség tartalma

  Felügyeleti Hatóságnál történő panasztétel joga

  /GDPR 77. cikk/

  Ön a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén panaszt nyújthat be a következő Hatósághoz:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
  telefon: +36 (1) 391-1400
  email: ugyfelszolgalat@naih.hu  
  honlap: www.naih.hu

   

  Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (bírósági eljárás kezdeményezése)

  /GDPR 79. cikk/

  Ön jogosult bírósághoz fordulni az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó ellen, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetét. A törvényszékek elérhetősége: www.birosag.hu/torvenyszekek


  12. Az Adatkezelési tájékoztató frissítése

  Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve egyéb körülmény miatt szükség van. Az Érintett kérésére az Adatkezelő megküldi neki a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát a vele leegyeztetett formában.

  Budapest, 2023. március 13.